สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

259

   ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๓๐๔ ลงวันที่         ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  แจ้งว่า นายบอลด์วิน  ลอนส์เดล (Mr.Baldwin Lonsdale) ประธานาธิบดี       แห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่กรุงพอร์ตวิลา สาธารณรัฐวานูอาตู นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร                          เป็นเวลา ๓ วันทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ วันศุกร์ที่ ๒๓ และวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐         และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังแนบ    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบนี้

อ่านข่าว

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๕
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๕

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

แจ้งย้ายที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 1. แจ้งย้ายที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปัตตานี
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปัตตานี

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙

แจ้งสถานที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 1. ว.792

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. ว.819

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี

แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9
 1. แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 1. ศย ๐๐๕/ว๕๑

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลจังหวัดหนองคาย
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลจังหวัดหนองคาย

กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2560
หนังสือเวียน
 1. หนังสือเวียน

กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี วางพวงมาลา วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรประจำปี ๒๕๖๐
 1. กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี วางพวงมาลา วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรประจำปี ๒๕๖๐

ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๐
 1. ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๐

หนังสือบริการ
ใบสั่งจองสมาชิกนิตยสารดุลพาห ปี 2560
 1. ใบสั่งจองสมาชิกนิตยสารดุลพาห
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แบบประเมินและติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 1. แบบประเมินและติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
 1. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพอเพียง 2560
 2. ตารางการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560
 3. ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 60
 4. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอ

สายด่วนสุขาวดี
การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ
 1. การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
 1. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
 2. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
 3. ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

การขอหีบศพพระราชทาน
 1. การขอหีบศพพระราชทาน

ตัวอย่างแผ่นพับ
 1. ตัวอย่างแผ่นพับ

เอกสารข้อมูล
 1. เอกสารข้อมูล

แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ
 1. แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ
 1. สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำปี
วันที่23 ก.พ.2560 หัวข้อ -ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 1. ศย019(ส)/183
 2. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 3. รายชื่อกองสวัสดิการ
 4. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 5. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่6 มี.ค.2560หัวข้อ-ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่3 เม.ย.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่10 เม.ย.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่24 เม.ย.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่1พ.ค.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่19 เม.ย.2560หัวข้อ-การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่2 พ.ค.2560หัวข้อ-การปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

แบบฟอร์ม
  ปฏิทินการจัดทำแผนการอบรม/สัมนา
 1. ขอให้จัดทำแผนการจัดอบรม/สัมนา หรือการประชุมทางวิชาการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักกองต่างๆ

 2. ใบลา
 3. ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
 4. ใบลาพักผ่อน
 5. ใบขอยกเลิกวันลา

 6. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวแสดงบุคคล
 7. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวแสดงบุคคล

 8. แบบฟอร์มขอออกเวลาราชการ
 9. แบบฟอร์มขอออกก่อนเวลาราชการปกติ
 10. แบบฟอร์มขอออกระหว่างเวลาราชการปกติ

หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔
 2. แจ้งสถานที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 3. การค้นหาหนังสือเวียน
 4. การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
 5. การประดับธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
 6. การสื่อสารภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
 7. แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9
 8. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ ๒๘๔๗๐ (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดพระโขนงสูญหาย
 9. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 10. รายงานใบรับเงินค่าส่งคำคู่ความของศาลจังหวัดมหาสารคามสูญหาย
 11. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘
 12. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
 13. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙
 14. รายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมของศาลแขวงพัทยาสูญหาย
 15. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลจังหวัดหนองคาย
 16. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
 17. กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสนง.ปปท. (ปท)
 18. ปรับปรุงแนวทางตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของข้าราชการ
 19. จัดทำใบเเทรกสำหรับสมุดโทรศัพท์ศาลยุติธรรมฉบับผู้บริหาร รอบโยกย้าย เมษายน ๒๕๕๙
 20. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 21. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
 22. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 23. ศาลจังหวัดนครปฐมรายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมสูญหาย
 24. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. 2551
 25. ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ หลังใหม่
 26. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 27. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

คู่มือ
  คู่มือการเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาล
 1. คู่มือการเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาล
 2. ตัวอย่างเล่มประกอบการพิจารณา

 3. การค้นหาหนังสือเวียน
 4. การค้นหาหนังสือเวียน