สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
การบันทึกข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องจากปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กิจกรรมศาลยุติธรรมพบประประชาชน ประจำปี 2561
กำหนดการพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๕๙
 1. ศย 005 ว 1 (ป) ลว.8 ม.ค.2559 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 2. ศย 005 ว 11 (ป) ลว.15 มี.ค.2559 การสื่อสารภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ศย 005 ว 188 ลว.22 มี.ค.2559 ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
 4. ศย 005 ว 410 ลว.13 มิ.ย.2559 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบบัติครบ 70 ปี
 5. ศย 005 ว 31 (ป) ลว.20 มิ.ย.2559 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ.2551
 6. ศย 005 ว 536 ลว.19 ส.ค.2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสนง.ปปท. (ปท)
 7. ศย 005 ว 586 ลว.7 ก.ย.2559 จัดทำใบแทรกสำหรับสมุดโทรศัพท์ศาลยุติธรรมฉบับผู้บริหาร รอบโยกย้าย เมษายน 2559
 8. ศย 005 ว 591 ลว.9 ก.ย.2559 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค 9
 9. ศย 005 ว 672 ลว.14 ต.ค.2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
 10. ศย 005 ว 675 ลว.14 ต.ค.2559 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรือง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 11. ศย 005 ว 728 ลว.3 พ.ย.2559 ศาลจังหวัดนครปฐมรายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติะรรมสูญหาย
 12. ศย 005 ว 792 ลว.1 ธ.ค.2559 แจ้งที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 13. ศย 005 ว 40 (ป) ลว.9 ธ.ค.2559 ปรับปรุงแนวทางตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของข้าราชการ
 14. ศย 005 ว 819 ลว.15 ธ.ค.2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลาง งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 15. ศย 005 ว 830 ลว.21 ธ.ค.2559 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 หลังใหม่
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๖๐
 1. ศย 005 ว 27 ลว.12 ม.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 2. ศย 005 ว 51 ลว.23 ม.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 3. ศย 005 ว 140 ลว.23 ก.พ.2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 8
 4. ศย 005ว 178 ลว.13 มี.ค.2560 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค 4
 5. ศย 005 ว 218 ลว.31 มี.ค.2560 การค้นหาหนังสือเวียน
 6. ศย 005 ว 271 ลว.25 เม.ย.2560 รายงานใบรับเงินค่าส่งคำคู่ความของศาลจังหวัดมหาสารคามสูญหาย
 7. ศย 005 ว 293 ลว.5 พ.ค.2560 การประดับธงขาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
 8. ศย 005 ว 314 ลว.18 พ.ค.2560 รายงานใบรับเงินศาลจังหวัดพระโขนงสูญหาย
 9. ศย 005 ว 326 ลว.24 พ.ค.2560 รายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมของศาลแขวงพัทยาสูญหาย
 10. ศย 005 ว 336 ลว.26 พ.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดหนองคาย
 11. ศย 005 ว 387 ลว.22 มิ.ย.2560 ประธานาธิบดีแห่งสาธารรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
 12. ศย 005 ว 404 ลว.29 มิ.ย.2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์
 13. ศย 005 ว 440 ลว.12 ก.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนานพีพัฒนศักดิ์
 14. ศย 005 ว 442 ลว.13 ก.ค.2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 15. ศย 005 ว 457 ลว.20 ก.ค.2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 16. ศย 005 ว 469 ลว.25 ก.ค.2560 รายงานใบรับเงินศาลจังหวัดชัยนาทหาย
 17. ศย 005 ว 472 ลว.27 ก.ค.2560 แจ้งรายละเอียดของศุนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 18. ศย 005 ว 491 ลว.7 ส.ค.2560 การจัดกิจกรรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 19. ศย 005 ว 514 ลว.16 ส.ค.2560 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประสบอุทกภัย
 20. ศย 005 ว 521 ลว.17 ส.ค.2560 เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชองค์เดิม
 21. ศย 005 ว545 ลว.24 ส.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
 22. ศย 005 ว 610 ลว.15 ก.ย.2560 เชิญเป็นส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 23. ศย 005 ว 639 ลว.27 ก.ย.2560 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 24. ศย 005 ว 664 ลว.3 ต.ค.2560 การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพฯ
 25. ศย 005 ว 670 ลว.6 ต.ค.2560 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
 26. ศย 005 ว 678 ลว.9 ต.ค.2560 การเข้าร่วมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 27. ศย 005 ว 698 ลว.13 ต.ค.2560 แจ้งสถานที่ทำการของศาลจังหวัดนครนายก,ศาลจังหวัดระยองและศาลแขวงดุสิต
 28. ศย 005 ว 704 ลว.19 ต.ค.2560 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ
 29. ศย 005 ว 712 ลว.24 ต.ค.2560 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (E-PHONEBOOK)
 30. ศย 005ว 748 ลว.7 พ.ย.2560 แจ้งสถานที่ที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
 31. ศย 005 ว 818 ลว.4 ธ.ค.2560 แจ้งสถานที่ทำการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาและศาลจังหวัดพังงา
 32. ศย 005 ว 844 ลว.14 ธ.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
 33. ศย 005 ว 853 ลว.18 ธ.ค.2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการย้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 34. ศย 005 ว 854 ลว.18 ธ.ค.2560 ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๖๑
 1. ศย 005 ว 21 ลว.11 ม.ค.2561 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
 2. ศย 005 ว43 ลว.24 ม.ค.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดชัยนาทสูญหาย
 3. ศย 005 ว46 ลว.25 ม.ค.2561 แจ้งย้ายที่ทำการและเลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปราจีนบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 4. ศย 005 ว67 ลว.5 ก.พ.2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
 5. ศย 005 ว76 ลว.7 ก.พ.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดนครพนมสูญหาย
 6. ศย 005 ว 96 ลว.15 ก.พ.2561 ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 7. ศย 005 ว 95 ลว.15 ก.พ.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย สูญหาย
 8. ศย 005 ว 165 ลว.14 มี.ค.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 9. ศย 005 ว 171 ลว.15 มี.ค.2561 รายงานใบรับเงินศาลแขวงชลบุรีสูญหาย
 10. ศย 005 ว 207 ลว.29 มี.ค.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง) และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 11. ศย 005 ว 226 ลว.4 เม.ย.2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 12. ศย 005 ว 381 ลว.8 มิ.ย.2561 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)
 13. ศย 005 ว 236 ลว.10 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดบุรีรัมย์สูยหาย
 14. ศย 005 ว 239 ลว.10 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินศาลแขวงนครศรีธรรมราชสูญหาย
 15. ศย 005 ว 245 ลว.11 เม.ย.2561 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี 2561
 16. ศย 005 ว 395 ลว.13 มิ.ย.2561 ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 17. ศย 005 ว 270 ลว.24 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินศาลจังหวัดหล่มสักสูญหาย
 18. ศย 005 ว 272 ลว.24 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินศาลแขวงทุ่งสงศูญหาย
 19. ศย 005 ว 280 ลว.25 เม.ย.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักข่าวรองแห่งชาติ
 20. ศย 005 ว 357 ลว.31 พ.ค.2561 แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแขวงภูเก็ตและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 21. ศย 005 ว 461 ลว.5 ก.ค.2561 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 22. ศย 005 ว 480 ลว.12 ก.ค.2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 23. ศย 005 ว 497 ลว.17 ก.ค.2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 24. ศย 005 ว 476 ลว.11 ก.ค.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
 25. ศย 005 ว 520 ลว.25 ก.ค.2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครแจ้งเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สูญหาย
 26. ศย 005 ว 522 ลว.26 ก.ค.2561 หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอม"
 27. ศย 005 ว 564 ลว.7 ส.ค.2561 รายงานใบเสร็จรับเงินของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชสูญหาย
 28. ศย 005 ว 604 ลว.22 ส.ค.2561 รายงานใบเสร็จรับเงินของศาลแขวงพิษณุโลกสูญหาย
 29. ศย 005 ว 659 ลว.7 ก.ย.2561 แจ้งสถานที่ที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรและศาลแขวงระยอง
 30. ศย 005 ว674 ลว.12 ก.ย.2561 สงเคราะห์กรณีบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมถูกเพลิงไหม้
 31. ศย 005 ว703 ลว.24 ก.ย.2561 นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ถึงแก่อสัญกรรม
 32. ศย 005 ว130(ป) ลว.28 ก.ย.2561 แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ
 33. ศย 005 ว735 ลว.2 ต.ค.2561 รายงานใบเสร็จรับเงินของศาลแพ่งกรุงเทพใต้สูญหาย
 34. ศย 005 ว775 ลว.11 ต.ค.2561 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)
 35. ศย 005 ว163(ป) ลว.12 พ.ย.2561 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม
 36. ศย 005 ว841 ลว.1 พ.ย.2561 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 37. ศย 005 ว846 ลว.2 พ.ย.2561 แจ้งการย้ายที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีชั่วคราว
 38. ศย 005 ว897 ลว.19 พ.ย.2561 แจ้งการย้ายที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
 39. ศย 005 ว898 ลว.19พ.ย.2561 ศาลจังหวัดศรีสะเกษและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 40. ศย 005 ว970 ลว.12 ธ.ค.2561 การสื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข่าวสาร จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ผ่านสื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย
 41. ศย 005 ว964 ลว.12 ธ.ค.2561 ศาลจังหวัดชลบุรีปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 42. ศย 005 ว965 ลว.12 ธ.ค.2561แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 43. ศย 005 ว971 ลว.13 ธ.ค.2561 แจ้งการย้ายที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ
 44. ศย 005 ว989 ลว.11 ธ.ค.2561 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 45. ศย 005 ว1023 ลว.26 ธ.ค.2561 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 46. ศย 005 ว1030 ลว.23ธ.ค.2561 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนังสือของหน่วยงาน
 47. ศย 005 ว1032 ลว.28 ธ.ค.2561 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

27

ด้วยสำนักการคลัง แจ้งว่า นายชุบ ชุมภู บิดาของนางสาวนุชนาถ ชุมภู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักการคลัง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้    วันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก    วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุสุสานบ้านพบพระกลาง ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อ่านข่าว