สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
การบันทึกข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องจากปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กิจกรรมศาลยุติธรรมพบประประชาชน ประจำปี 2561
กำหนดการพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๕๙
 1. ศย 005 ว 1 (ป) ลว.8 ม.ค.2559 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 2. ศย 005 ว 11 (ป) ลว.15 มี.ค.2559 การสื่อสารภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ศย 005 ว 188 ลว.22 มี.ค.2559 ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
 4. ศย 005 ว 410 ลว.13 มิ.ย.2559 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบบัติครบ 70 ปี
 5. ศย 005 ว 31 (ป) ลว.20 มิ.ย.2559 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ.2551
 6. ศย 005 ว 536 ลว.19 ส.ค.2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสนง.ปปท. (ปท)
 7. ศย 005 ว 586 ลว.7 ก.ย.2559 จัดทำใบแทรกสำหรับสมุดโทรศัพท์ศาลยุติธรรมฉบับผู้บริหาร รอบโยกย้าย เมษายน 2559
 8. ศย 005 ว 591 ลว.9 ก.ย.2559 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค 9
 9. ศย 005 ว 672 ลว.14 ต.ค.2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
 10. ศย 005 ว 675 ลว.14 ต.ค.2559 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรือง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 11. ศย 005 ว 728 ลว.3 พ.ย.2559 ศาลจังหวัดนครปฐมรายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติะรรมสูญหาย
 12. ศย 005 ว 792 ลว.1 ธ.ค.2559 แจ้งที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 13. ศย 005 ว 40 (ป) ลว.9 ธ.ค.2559 ปรับปรุงแนวทางตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของข้าราชการ
 14. ศย 005 ว 819 ลว.15 ธ.ค.2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลาง งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 15. ศย 005 ว 830 ลว.21 ธ.ค.2559 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 หลังใหม่
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๖๐
 1. ศย 005 ว 27 ลว.12 ม.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 2. ศย 005 ว 51 ลว.23 ม.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 3. ศย 005 ว 140 ลว.23 ก.พ.2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 8
 4. ศย 005ว 178 ลว.13 มี.ค.2560 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค 4
 5. ศย 005 ว 218 ลว.31 มี.ค.2560 การค้นหาหนังสือเวียน
 6. ศย 005 ว 271 ลว.25 เม.ย.2560 รายงานใบรับเงินค่าส่งคำคู่ความของศาลจังหวัดมหาสารคามสูญหาย
 7. ศย 005 ว 293 ลว.5 พ.ค.2560 การประดับธงขาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
 8. ศย 005 ว 314 ลว.18 พ.ค.2560 รายงานใบรับเงินศาลจังหวัดพระโขนงสูญหาย
 9. ศย 005 ว 326 ลว.24 พ.ค.2560 รายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมของศาลแขวงพัทยาสูญหาย
 10. ศย 005 ว 336 ลว.26 พ.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดหนองคาย
 11. ศย 005 ว 387 ลว.22 มิ.ย.2560 ประธานาธิบดีแห่งสาธารรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
 12. ศย 005 ว 404 ลว.29 มิ.ย.2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์
 13. ศย 005 ว 440 ลว.12 ก.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนานพีพัฒนศักดิ์
 14. ศย 005 ว 442 ลว.13 ก.ค.2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 15. ศย 005 ว 457 ลว.20 ก.ค.2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 16. ศย 005 ว 469 ลว.25 ก.ค.2560 รายงานใบรับเงินศาลจังหวัดชัยนาทหาย
 17. ศย 005 ว 472 ลว.27 ก.ค.2560 แจ้งรายละเอียดของศุนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 18. ศย 005 ว 491 ลว.7 ส.ค.2560 การจัดกิจกรรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 19. ศย 005 ว 514 ลว.16 ส.ค.2560 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประสบอุทกภัย
 20. ศย 005 ว 521 ลว.17 ส.ค.2560 เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชองค์เดิม
 21. ศย 005 ว545 ลว.24 ส.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
 22. ศย 005 ว 610 ลว.15 ก.ย.2560 เชิญเป็นส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 23. ศย 005 ว 639 ลว.27 ก.ย.2560 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 24. ศย 005 ว 664 ลว.3 ต.ค.2560 การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพฯ
 25. ศย 005 ว 670 ลว.6 ต.ค.2560 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
 26. ศย 005 ว 678 ลว.9 ต.ค.2560 การเข้าร่วมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 27. ศย 005 ว 698 ลว.13 ต.ค.2560 แจ้งสถานที่ทำการของศาลจังหวัดนครนายก,ศาลจังหวัดระยองและศาลแขวงดุสิต
 28. ศย 005 ว 704 ลว.19 ต.ค.2560 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ
 29. ศย 005 ว 712 ลว.24 ต.ค.2560 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (E-PHONEBOOK)
 30. ศย 005ว 748 ลว.7 พ.ย.2560 แจ้งสถานที่ที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
 31. ศย 005 ว 818 ลว.4 ธ.ค.2560 แจ้งสถานที่ทำการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาและศาลจังหวัดพังงา
 32. ศย 005 ว 844 ลว.14 ธ.ค.2560 แจ้งย้ายที่ทำการอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
 33. ศย 005 ว 853 ลว.18 ธ.ค.2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการย้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 34. ศย 005 ว 854 ลว.18 ธ.ค.2560 ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๖๑
 1. ศย 005 ว 21 ลว.11 ม.ค.2561 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
 2. ศย 005 ว43 ลว.24 ม.ค.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดชัยนาทสูญหาย
 3. ศย 005 ว46 ลว.25 ม.ค.2561 แจ้งย้ายที่ทำการและเลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปราจีนบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 4. ศย 005 ว67 ลว.5 ก.พ.2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
 5. ศย 005 ว76 ลว.7 ก.พ.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดนครพนมสูญหาย
 6. ศย 005 ว 96 ลว.15 ก.พ.2561 ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 7. ศย 005 ว 95 ลว.15 ก.พ.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย สูญหาย
 8. ศย 005 ว 165 ลว.14 มี.ค.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 9. ศย 005 ว 171 ลว.15 มี.ค.2561 รายงานใบรับเงินศาลแขวงชลบุรีสูญหาย
 10. ศย 005 ว 207 ลว.29 มี.ค.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง) และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 11. ศย 005 ว 226 ลว.4 เม.ย.2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 12. ศย 005 ว 381 ลว.8 มิ.ย.2561 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)
 13. ศย 005 ว 236 ลว.10 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดบุรีรัมย์สูยหาย
 14. ศย 005 ว 239 ลว.10 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินศาลแขวงนครศรีธรรมราชสูญหาย
 15. ศย 005 ว 245 ลว.11 เม.ย.2561 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี 2561
 16. ศย 005 ว 395 ลว.13 มิ.ย.2561 ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 17. ศย 005 ว 270 ลว.24 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินศาลจังหวัดหล่มสักสูญหาย
 18. ศย 005 ว 272 ลว.24 เม.ย.2561 รายงานใบรับเงินศาลแขวงทุ่งสงศูญหาย
 19. ศย 005 ว 280 ลว.25 เม.ย.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักข่าวรองแห่งชาติ
 20. ศย 005 ว 357 ลว.31 พ.ค.2561 แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแขวงภูเก็ตและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 21. ศย 005 ว 461 ลว.5 ก.ค.2561 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 22. ศย 005 ว 480 ลว.12 ก.ค.2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 23. ศย 005 ว 497 ลว.17 ก.ค.2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 24. ศย 005 ว 476 ลว.11 ก.ค.2561 แจ้งย้ายสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
 25. ศย 005 ว 520 ลว.25 ก.ค.2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครแจ้งเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สูญหาย
 26. ศย 005 ว 522 ลว.26 ก.ค.2561 หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอม"
 27. ศย 005 ว 564 ลว.7 ส.ค.2561 รายงานใบเสร็จรับเงินของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชสูญหาย
 28. ศย 005 ว 604 ลว.22 ส.ค.2561 รายงานใบเสร็จรับเงินของศาลแขวงพิษณุโลกสูญหาย
 29. ศย 005 ว 659 ลว.7 ก.ย.2561 แจ้งสถานที่ที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรและศาลแขวงระยอง
 30. ศย 005 ว674 ลว.12 ก.ย.2561 สงเคราะห์กรณีบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมถูกเพลิงไหม้
 31. ศย 005 ว703 ลว.24 ก.ย.2561 นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ถึงแก่อสัญกรรม
 32. ศย 005 ว130(ป) ลว.28 ก.ย.2561 แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ
 33. ศย 005 ว735 ลว.2 ต.ค.2561 รายงานใบเสร็จรับเงินของศาลแพ่งกรุงเทพใต้สูญหาย
 34. ศย 005 ว775 ลว.11 ต.ค.2561 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)
 35. ศย 005 ว163(ป) ลว.12 พ.ย.2561 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม
 36. ศย 005 ว841 ลว.1 พ.ย.2561 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 37. ศย 005 ว846 ลว.2 พ.ย.2561 แจ้งการย้ายที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีชั่วคราว
 38. ศย 005 ว897 ลว.19 พ.ย.2561 แจ้งการย้ายที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
 39. ศย 005 ว898 ลว.19พ.ย.2561 ศาลจังหวัดศรีสะเกษและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 40. ศย 005 ว970 ลว.12 ธ.ค.2561 การสื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข่าวสาร จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ผ่านสื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย
 41. ศย 005 ว964 ลว.12 ธ.ค.2561 ศาลจังหวัดชลบุรีปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 42. ศย 005 ว965 ลว.12 ธ.ค.2561แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 43. ศย 005 ว971 ลว.13 ธ.ค.2561 แจ้งการย้ายที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ
 44. ศย 005 ว989 ลว.11 ธ.ค.2561 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 45. ศย 005 ว1023 ลว.26 ธ.ค.2561 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 46. ศย 005 ว1030 ลว.23ธ.ค.2561 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนังสือของหน่วยงาน
 47. ศย 005 ว1032 ลว.28 ธ.ค.2561 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๖๒
 1. ศย 005 ว25 ลว.9 ม.ค.2562 ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 2. ศย 005 ว23 ลว.8 ม.ค.2562 กำหนดการพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี 2562
 3. ศย 005 ว27 ลว.10 ม.ค.2562 เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 4. ศย 005 ว39 ลว.16 ม.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
 5. ศย 005 ว71 ลว.28 ม.ค.2562 รายงานใบรับเงินของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลจังหวัดศรีสะเกษสูญหาย
 6. ศย 005 ว81 ลว.28 ม.ค.2562 ยกเลิกการส่งประกาศอัตราค่าพาหนะ และค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี(อัตราค่านำหมาย)
 7. ศย 005 ว89 ลว.30 ม.ค.2562 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

43

ด้วยศาลแพ่ง แจ้งว่า นายปิ่น สุภาพันธ์ บิดาของนางชูติมา เฟื่องฟูสวัสดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคสมองฉีกขาดเนื้อสมองตาย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้    วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดราษฎรศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) ศาลา มณีแจ่ม แขวงบางชัน เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร    วันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดราษฎรศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) ศาลา มณีแจ่ม แขวงบางชัน เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร    วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ  ณ เมรุวัดวัดราษฎรศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) แขวงบางชัน เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าว