สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐


~~ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม  กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี  ๒๕๖๐  ในนามศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม  ในวันพุธที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  วัดแก้วพิจิตร   ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
     ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ลูกจ้าง  และพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด  รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินพระราชทานดังกล่าว  โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านรวบรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม  ภายในวันศุกร์ที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ดังนี้
     ๑. กรณีเป็นเงินสด  ส่งสำนักการคลัง  สำนักงานศาลยุติธรรม  อาคารศาลอาญา  ชั้น  ๓  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
     ๒. กรณีโอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี  “สำนักงานศาลยุติธรรม  (กฐินพระราชทาน)”
          ๒.๑  ธนาคารออมสิน  สาขายุติธรรม  บัญชีเลขที่  ๐๕๑๐๙๐๓๑๙๑๖๔
          ๒.๒  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)  สาขาลาดพร้าว  ๓๓  บัญชีเลขที่  ๐๑๑-๐-๐๓๓๖๒-๐
          ๒.๓  ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด  (มหาชน)  สาขาศาลยุติธรรม  บัญชีเลขที่  ๙๘๕-๒-๐๐๖๖๖-๕
     ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ  ๑  หรือ  ข้อ  ๒  แล้ว  ขอความกรุณาส่งแบบแจ้งการส่งเงินพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  สำนักงานศาลยุติธรรมทางโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๔ , ๐ ๒๕๔๑ ๐๒๐๓  ทั้งนี้  แบบแจ้งการส่งเงินขอให้ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบนี้
 


เอกสารแนบ