สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการ กำกับ ดูแลให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามแนวทางปฏิบัติในคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม สำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555 และรายงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555 และหน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลได้สะดวก ถูกต้องครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงยกเลิกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรมตามหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบ 1 ปีงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ http://cicsystem.coj.intra/infocenter ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นรายงานผ่านระบบครั้งแรกจึงขอให้หน่วยงานรายงานภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 


เอกสารแนบ