สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่  นร  ๐๕๐๘  /ว  ๕  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๒  แจ้งว่า  ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๒
 


เอกสารแนบ