สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย


ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือ ที่ ผผ 16/ว 62 เชิญชวนส่งบทความ   เพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย       โดยขอเชิญชวนผู้มีความรู้ความสามารถส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือ      บทวิจารณ์หนังสือที่มีแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม/อาชญาวิทยา คุณธรรม/จริยธรรม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อลงตีพิมพ์ในวาระสารผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านกระบวนการส่งบทความออนไลน์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา โทร 0 2141 9146


เอกสารแนบ