สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่กรรม นางบัวลอย ประทุมมณี มารดาของนางสาวพูลศรี ประทุมมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง


ด้วยศาลจังหวัดเทิง แจ้งว่า นางบัวลอย ประทุมมณี มารดาของนางสาวพูลศรี ประทุมมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเทิง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรที่ ๑ เวียงเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นมัสการพระเจ้า ประกอบพิธีเสร็จ เคลื่อนศพสู่สุสาน และจัดพิธีฝังศพ ณ สุสานคริสเตียน หนองเหียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 


เอกสารแนบ